UFG pyta o moje OC - co mam zrobić?

UFG pyta o moje OC - co mam zrobić?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) zwrócił się do Ciebie o okazanie dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC). Oznacza to, że podczas kontroli pojawiły się wątpliwości.

Kontrole przeprowadza Policja i inne uprawnione organy. Jeśli podczas kontroli nie pokażemy swojej polisy OC lub podczas rutynowego sprawdzania informacji o polisach OC, przekazywanych przez firmy ubezpieczeniowe pojawią się wątpliwości możemy zostać poproszeni o złożenie wyjaśnień.

 

Jeśli UFG żąda informacji o Twoim OC masz 30 dni na:

-  wykazanie, że umowa ubezpieczenia OC została zawarta zgodnie z obowiązującymi przepisami, czyli   że Twoja polisa OC obejmowała cały rok kalendarzowy, w którym dokonano kontroli,

lub

-udokumentowanie, że z jakiegoś powodu nie dotyczy Cię obowiązek posiadania ubezpieczenia  OC,

lub

- wniesienie opłaty w wysokości określonej na wezwaniu od  UFG.

 

Jeżeli w dniu zdarzenia (kontroli, kolizji) nie byłeś posiadaczem pojazdu powinieneś przedstawić dowód zbycia pojazdu (np. umowa sprzedaży lub umowa darowizny) oraz dowód zawarcia umowy ubezpieczenia OC, obowiązującej do dnia sprzedaży pojazdu.

 

Jeżeli w trakcie roku kontroli:

- nabyłeś pojazd, którego ta kontrola dotyczy, lub

- pojazd ten został po raz pierwszy zarejestrowany na terytorium Polski

należy przedstawić UFG stosowne dokumenty, czyli umowę kupna lub dokument potwierdzający datę rejestracji.

Kopie niezbędnych dokumentów można przedstawić Funduszowi za pośrednictwem poczty tradycyjnej, faksem lub pocztą elektroniczną. Dane kontaktowe znajdziesz tu (link).

 

W przypadku niedotrzymania 30-dniowego terminu, przewidzianego na udzielenie odpowiedzi Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu -  sprawa zostanie automatycznie skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego w administracji. Oznacza to, że egzekwowanie opłaty karnej będzie prowadził urząd skarbowy w miejscu pobytu osoby, która nie dopełniła obowiązku wykupu polisy OC.

Na podstawie UFG.pl