Sprzedałem auto i co dalej!?

Sprzedałem auto i co dalej!?

Mówią, że dla kierowcy są 2 najszczęśliwsze dni w życiu. Pierwszy kiedy kupi auto, drugi gdy wreszcie je sprzeda. Gdy jednak auto zostanie w końcu sprzedane, czy ciażą na nas jescze jakieś obowiązki? Sprawdź koniecznie.

Jeżeli przeniesiemy prawo własności pojazdu (np. sprzedając auto) mamy obowiązek podać zakładowi ubezpieczeń następujące dane nowego posiadacza:
1) imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL, o ile został nadany lub
2) nazwę, siedzibę i numer REGON.
Musimy to zrobić w terminie 14 dni od dnia przeniesienia prawa własności pojazdu.
Sankcją za niespełnienie tego obowiązku jest ponoszenie przez zbywcę pojazdu odpowiedzialności solidarnej wraz z nowym właścicielem wobec zakładu ubezpieczeń za zapłatę składki ubezpieczeniowej należnej  za okres od dnia przeniesienia własności pojazdu do dnia powiadomienia o tym zakładu ubezpieczeń. Odpowiedzialność solidarna oznacza, iż zakład ubezpieczeń może dochodzić całości lub części długu od byłego i nowego posiadacza łącznie, od jednego z nich albo od każdego z osobna. Zaspokojenie ubezpieczyciela przez jednego z nich zwalnia z odpowiedzialności drugiego.